Atatürkün -hazineye Hediye Ettiği- Mal Varlığı
Atatürkün -hazineye Hediye Ettiği- Mal Varlığı
ATATÜRK'ÜN -HAZİNEYE HEDİYE ETTİĞİ- MAL VARLIĞI

******************

SHAKESPEARE'İN DEDİĞİ GİBİ: ''TO BE OR NOT TO BE THAT İS THE QUESTİON'' ( OLMAK YA DA OLMAMAK SORU/N BU )

Soru, ''Atatürk dahi olsa bir devlet başkanının bu kadar çok mala mülke, menkul ve gayrımenkule sadece  on beş sene içinde ( 1922- 1937 arası ) sahip olması doğru mudur?'' Diye de sorulabilir; ''Bunca sahip olunan mal, mülk, menkul ve gayrımenkulü hem en verimli bir şekilde işletilmek suretiyle halka örnek olunmuş hem de ölmeden bir sene önce hazineye( dolayısıyla millete)  hediye edilmişse bu mal mülk Atatürk'ün malı mülkü olarak kabul edilebilir mi?'' Şeklinde de sorulabilir.

İşin o kısmına girmeyeceğim. Ben sadece çeşitli sosyal paylaşımlarda hiç bir dayanak gösterilmeden yapılan sallamalara karşı direkt TBMM Zabıt Ceridesinden aldığım cümlelerle Atatürk'ün 1937 yılında hazineye hediye ettiği mal varlığını ve bu hediyenin TBMM de nasıl karşılandığını değerli okuyucularıma aktarmaya çalışacağım.( Kayıtlardaki dil aynen muhafaza edilmiştir.)

'' Ben bu tutanakların tamamını okumak isterim.'' Diyen varsa aşağıdaki linkten okuyabilir.

https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/TBMM/d05/c019/tbmm05019075.pdf ) 266. Sayfadan itibaren okuyabilirsiniz.

********************

12 Haziran 1937 Cumartesi Günü Türkiye Büyük Millet Meclisinin 75. Birleşiminde oldukça önemli bir tezkerenin görüşülmesine sıra gelmişti. Konu kısaca şuydu:

Reisicumhur Atatürk'ün tasarruflarında bulunan bütün çiftliklerini Hazineye ihda buyurduklarına dair Başvekalet tezkeresi...

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine

Reisicumhur Atatürk, tasarruflarında bulunan çifliklerini Hazineye ihda buyurduklarını, melfuf tezkere ile tebliğ buyurmuşlardır. Devletin ziraat politikasında ve memleketin zirai inkişafında mühim amil olacak kıymet ve ehemmiyette olan bu alicenabane hareketi şükran ile Yiiksek Meclisin ittilaına arzederim.
12 - VI -1937
Başvekil
Ismet Inönü

DAHA SONRA KÜRSÜYE GELEN BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ, ATATÜRK'ÜN BAŞBAKANLIĞA GÖNDERDİĞİ TEZKEREYİ OKUMAYA BAŞLADI.

T.C. Riyaseti
Başvekalete
Malum olduğu üzere, ziraat ve zirai iktisad sahasında fenni ve ameli tecrübeler yapmak maksadile, muhtelif zamanlarda, memleketin muhtelif mıntakalarında müteaddid Çiftlikler tesis etmiŞtim. 13 sene devam eden çetin çalışmalarım esnasında faaliyetlerini, bulundukları iklimin yetiştirdiği her çesit mahsulattan başka her nevi ziraat sanatlarına de teşmil eden bu müesseseler ilk senelerde başlayan bütün kazançlarını inkişaflarına sarfederek büyük, küçük müteaddid fabrika ve imalathaneler tesis etmişler, bütün ziraat makine ve aletlerini yerinde ve faydalı şekilde kullanarak bunların hepsini tamir ve mühim bir kısmını yeniden imal edecek tesisat vücuda getirmişlerdir. Yerli ve yabancı bir çok hayvan ırkları üzerinde çift ve mahsul bakımından yaptıkları tetkikler neticesinde bunların mühim, en elverişli ve verimli olanlarını tesbit etmişler, kooperatif teşkili suretile veya ayni mahiyette başka suretlerle civar köylerle beraber faydalı şekilde çalışmışlar, bir taraftan da iç ve dış piyasalarla daimi ve sıkı temaslarda bulunmak suretile faaliyetlerini ve istihsallerini bunların isteklerine uydurmuşlar ve bugün her bakımdan verimli, olgun ve çok kıymetli birer varlık haline gelmişlerdir.

Çiftliklerin, yerine göre, arazi islah ve tanzim etmek, muhitlerini güzelleştirmek, halka gezecek, eğlenecek ve dinlenecek sihhi yerler, hilesiz ve nefis gıda maddeleri temin eylemek, bazı yerlerde ihtikarla fiili ve muvaffakiyetli mücadelede bulunmak gibi hizmetleri de zikre şayandır.

Bünyelerinin metanetini ve muvaffakiyetlerinin temelini teşkil eden geniş çalışma ve ticari esaslar dahilinde idare edildikleri ve memleketin diğer mıntıkalarında da mümasilleri tesis edildiği takdirde tecrübelerini müsbet iş sahasıdan alan bu müesseselerin; ziraat usullerini düzeltme, istihsalati arttırma ve köyleri kalkındırma yolunda devletçe alınan ve alınacak olan tedbirlerin hüsnü intihab ve inkişafına çok müsaid birer amil ve mesned olacaklarına kani bulunuyorum ve bu kanaatle tasarrufum altındaki bu
çiftlikleri, bütün tesisat, hayvanat ve demirbaşlarıle beraber hazineye hediye ediyorum.

Çiftliklerin arazisi ile tesisat ve demirbaşlarını mücmel olarak gösteren bir liste ilişiktir.

Muktazi kanuni muamelesinin yapılmasını dilerim.

K. Atatürk

BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ DAHA SONRA ATATÜRK'ÜN HAZİNEYE HEDİYE ETTİĞİ MAL VARLIĞINI OKUDU TEK TEK...

Orman Çiftliği
Ankara'da, Orman, Yağmurbaba, Balgat, Macun, Güvercinlik, Tahar, Etimesut, Çakırlar çiftliklerinden vücud bulmuş Orman çiftliği.
Yalova, Millet ve Baltacı çiftlikleri,
Silifke'de, Tekir ve Şovalye çiftlikleri.
Dortyol'a, Portakal bahçesi ile Karabasamak çiftligi.
Tarsus'ta, Piloğlu çiftliği.

I)Bunlarda mevcud arazi:

A) 582 dönüm çeşitli meyve bahçeleri.
B) 700 dönüm fidanlıklar. (Buralarda meyveli ve meyvesiz muhtelif yaşlarda ve çesitlerde 650.000 fidan vardır).
C) 400 dönüm Amerika asma fidanlığı; (Burada 560.000 Kök bağ çubuğu vardır.).
D) 220 dönüm bağ, (Burada 88.000 adet bağ omcasi vardır).
E) 375 donüm çesitli sebze yetiştirmeğe elverişli bahçe.
F) 220 donüm 6600 ağaçlı zeytinlik.
H) 17 Dönüm ağaçlı portakallık
I) 15 Kuşkonmazlık
K) 100 Park ve bahçe
L) 2650 Çayır ve yoncalık
M) 1450 Yeni tesis edilmiş orman
N) 148.000 Kabili ziraat arazi ve meralar 154.729 dönüm arazi.

II) Bina ve tesisat:

A) 45 aded büyük ve küçük idare binası ve ikametgah ( bütün mefruşat ve demirbaşlarile beraber.)
B) 7 aded 15.000 baş koyunluk ağıl.
C) 6 aded Aydos ve Toros yaylalarında tesis edilen mandıralar.
D) 8 aded at ve sığırlara mahsus ahır.
E) 7 aded umumi ambar.
F) 4 aded samanlık ve otluk.
H) 6 aded hangar ve sundurma.
I) 4 aded lokanta, gazino ve eğlence yerleri, Lunapark.
K) 2 aded çesitli imalat yapan fırın.
L) 2 aded çiçek ve tezyinat, nebati yetiştirmeğe mahsus ser.
51 Yekun bina.

Ill) Fabrika ve imalathaneler:

A) Bira fabrikasi:
Senede 7.000 hektolitre çesitli bira yapacak kabiliyette, bütün muştemilatile ve bütün işletme levazımı ve mütedavil kıymetlerle beraber.
B) Malt fabrikası:
Senede 7.000 hekto litre biraya kafi gelebilecek mikdarda malt imaline kabiliyetli, bütün müştemilati ve işletme levazimile beraber.
C) Buz fabrikasi: Günde 4 ton buz yapma kabiliyetinde, bütün müştemilati ve işletme levazimile beraber.
D) Soda ve gazoz fabrikasi: Günde 3.000 sişe soda ve gazoz yapmak kabiliyetinde, bütün müştemilati ve mütedavil kiymetlerile beraber.
E) Deri fabrikası: Senede 14.000 çesitli deri imaline elverişli, bütün müştemilat ve mütedavil kiymetlerile beraber.
F) Ziraat aletleri ve demir fabrikasi:
H) Biri Ankara'da, diğeri Yalova'da olmak üzere iki modern süt fabrikasi. Her ikisi günde ayrı ayrı 15.000 litre pastorize süt ve 1000 kilo tereyağ işlemek kabiliyetindedir. Bunlar da bütün miiştemilat ve işletme levazimi ve mütedavil kiymetlerile beraber.
I) Biri Ankara'da, diğeri Yalovada iki vasi yogurt imalathanesi.
K) Şarap imalathanesi: Yılda 80.000 litre şarab imaline elverişli..Bütün müştemilat ve mütedavil kiymetlerile beraber.
L) İki taşlı, elektrikle işler bir degirmen, bütün muştemilatı ve mütedavil kiymetlerile beraber.
M) Istanbul'da bulunan bir çeltik fabrikasinin % 40 hissesi.
N) Biri Orman çiftliğinin, biri Tekir çiftliginin olmak iizere her biri 15.000 er kilo kaşar, 1000 teneke beyaz peynir. 600 teneke tuzlu yağ yapmağa elverişli iki imalathane, bütün işletme levazimatile beraber.

IV) Umumi tesisat:

A) Biri Ankara'da, diğeri Yalova'da kurulu iki tavuk çiftliği.
B) Yalova'daki çiftliklerde iki hususi iskele ve liman tesisatı,
C) Üçü Ankara'da ve ikisi Istanbul'da beş satış mağazasının bütün tesisat ve demirbaşları.
D) Orman çiftliginde: Hususi sulama tesisatı, kanalizasyon, telefon tesisatı, elektrik tesisatı, küçük beton köprüler, hususi yollar, içme su tevzita şubesi

Yalova çiftliginde: Hususi su tesisati, telefon tesisatı, elektrik tesisatı, küçük beton koprüler ve yollar. hususi sulama tesisatı, beton koprüler.
E) Orman çiftliğinde kurulu çiftlik müzesi ve ufak mikyasta hayvanat bahçesi tesisati. Bunlarm işletme levazimi ve bütün demirbaşları.


V) Canlı umumi demirbaşları,

A) 13.100 baş koyun (Kıvırcık, Merinos,Karagül, Karaman irklarile bunların melezleri).
B) 443 baş sığır (Simental, Hollanda, Kırım Jersey, Görensey, Halep, yerli irklarile bunlarm melezleri, yani üretilen Orman ve Tekir cinsleri).
C) 69 baş Ingiliz, Arap, Macar, Yerli ve bunların melezleri koşum ve binek atları. 58 çoban merkebi.
D) 2.450 baş tavuk (Legorn, Rodayland ve yerli ırklar).

VI) Umumi cansız demirbaş :

A) 16 adet traktör, 13 harman ve biçer döver makinesi ve bilcümle ziraat işlerini görmekte bulunan zirai alat ve edevatın tamamı.
B) 35 tonluk bir aded deniz motoru (Yalova çiftliğinde).
C) 5 aded çiftliklerin nakliye işlerinde çalıştırılan kamyon ve kamyonet.
D) 2 adet çiftliklerin umumi servislerinde çalıştırılan binek otomobili.
E) 19 aded çiftliklerin umumi servislerinde çalıştırılan binek ve yük arabası.

BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ, ATATÜRK'ÜN HAZİNEYE HEDİYE ETTİĞİ MAL VARLIĞINI AÇIKLADIKTAN SONRA KONUŞMASINA DEVAM ETTİ: ( BU VE SONRAKİ KONUŞMA METİNLERİ ASLINDA ÇOK DAHA UZUNDUR AMA ZATEN OLDUKÇA UZUN OLAN BU YAZIYI DAHA FAZLA UZATMAMAK İÇİN ÖNEMLİ BULDUĞUM CÜMLELERİ ALDIM BURAYA. TAM METNİ GÖRMEK İSTEYENLER ŞU LİNKE BAKABİLİRLER:https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/TBMM/d05/c019/tbmm05019075.pdf )

 İSMET İNÖNÜ- BAŞVEKİL 

Muhterem arkadaşlar; 

Şimdi büyük sevinç ve heyecanla dinlediğimiz Atatürk'ün teberrurruu yüksek kıymeti üzerinde ehemmiyetle durulacak çok mühim bir hadisedir. Yüksek heyetinizin ve bütün memleketin dikkatini celbedecektir ki Hazineye
intikal etmekte olan bu çiftlikler değeri milyonlar ifade eden bir servet halindedir. Bu çiftlikleri Atatürk senelerden beri sahsi tasarrufu ve bilhassa sahsi emeğile vücuda getirmiştir.

Anadolu ortasında herkesin buradan nasıl bir mamure çıkacağına bedbin bir nazarla baktığı bir sırada bütün memleket gibi Anadolu ortasında da ilimle ve çalışma ile büyük mamure ve vatandaşlar için büyük servet temin olunabileceğine şahsen misal vermek hevesi senelerden
beri kendisini işgal etmekte idi. Çiftliklerin maddeten olan yüksek kıymetleri ancak bu kanaatile  ve şahsi çalışma ile temin edilmiştir. 

Bu eserler meydana çıktıktan ve yüksek değerde oldukları anlaşıldıktan sonra Atatürk bunların maddi kıymetlerini bir lahza bakmaksızın onları kamilen devletin istifadesine terk etmesi, bütün vatandaşların bu nokta üzerinde dikkat ve şükranlarını celbetmeğe layık görülecektir.

BŞBAKAN İSMET İNÖNÜNÜ'DEN SONRA SÖZ ALAN KONUŞMACILAR DA ÖZETLE ŞUNLARI SÖYLEMİŞLERDİR:

MEMED SOMER ( KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ ):  Memleketimize kuvvetli bir ordu verdi, İnönü gibi kıymetli bir sahsiyetin idaresinde bir hükumet tesis etti. Millete kültür,tarih, lisan, her şey hediye etti. Mlleti medenileştirdi, yükseltti, Avrupa'da mümessillerimiz ve hükumetimiz yüksek hürmet görmektedir. 

Hiç şüphe etmiyoruz ki bu, Atatürk'ün yüksek şahsiyetinden tevellüd etmektedir. Lozanı kazandıktan sonra daha bir çok milli işlerimizi, hayati meselelerimizi halletmekle milletin şerefini yükseltmiştir. Şimdi de 13 seneden beri bizzat meşgul olduğu ve ham topraklan altına tahvil ederek vücuda getirdiği bu serveti hazineye ihda etmekle kendisinin ne kadar yüksek bir şahsiyet olduğunu millete bir kere daha göstermiş, oluyor.

REFİK İNCE ( MANİSA MİLLETVEKİLİ ) : Atatürk'ün hangi fikri ve hangi fiili hareketi yoktur ki, onun içerisinde kendisinden maadasına taalluk eden ve diğerendişlik ilhamından doğan hakiki bir nur, hakiki bir ışık kendisini göstermemiş olsun. 

ÖRGE EVREN ( BALIKESİR MİLLETVEKİLİ ) : Atatürk Türk'ün içinden çıkan, Türk'ü temsil eden; bütün varlığını Türk'e veren kutsal bir varlık, büyük bir Türk çocuğu ve Türk milletinin başında eşsiz büyük, daimi şefidir. Şu halde bütün millet de Atatürk'ün tamamen kendisidir. Verilen Atatürk'ün değil milletindir. Veren Atatürk değil, millettir. Alan millet değil Atatürktür, veren millet değil Atatürktür.

HÜSNÜ KİTABÇI ( MUĞLA MİLLETVEKİLİ ):Muhterem
arkadaşlar, milli mücadele başına geçmeğe karar verdiği tarihten itibaren Atatürk'ün bu memlekete yapmış olduğu iyilikleri saymak lüzumsuzdur. Bunların asil ruhuna dikkat edildiği vakit görülebilir ki hedefi ve bütün hareketleri, bütün düşünceleri yalnız memleketi yükseltmek ve milleti refaha ulaştırmaktır

RASİH KAPLAN (ANTALYA MİLLETVEKİLİ) — Bütün şeref sahalarında Türk'e, hepimize basbuğluk eden Atatürk, çok sevdiği milletinin kalkınma işlerinde de daima başbuğluk etmiş ve daima rehberlik etmiştir. 

NAKlYE ELGÜN (ERZURUM MİLLETVEKİLİ) Arkadaşlar, Atamızın bu büyük ve dünya hazinelerinden kıymetli hediyesine nail olan Tiirk milletinin vekilleri sıfatı ile, izin verin ilk önce sizi tebrik edeyim, ondan sonra sözüme başlayayım.

Ne mutlu Türk milletine ki kendisini kurtaran, yaşatan, yürüten Atası ona sevgisini kendi varını vermekle tebarüz ettirmek istiyor. Türk milleti için bundan büyük mükafat, bundan büyük ve değerli ne tasavvur edilebilir? 

Atatürkümüz bizim semamıza doğduğu günden beri her manevi sahada bize mütemadiyen nur,feyiz ışık verdi. Şimdi maddi sahada da varını Tiirk milletine hediye etmekle onun refahını, onun köylüsünün kalkınmasını emel edindiğini ve onu sevdiğini tebarüz ettirmek istiyor. Ne mutlu Türk milletine ki buna mazhar olmuştur.

RUŞENİ BARKIN(SAMSUN MİLLETVEKİLİ) Bence Atatürk her vakit, her şeyde bütün zekasını, irfanını, karakterini, ruhunu, yaratıcılığını her şeyini, bu millete, bu toprağa hediye etmiştir. Bize öyle demek istiyor, binlerce sene sonra gelecek torunlarımıza anlatmak istiyor ki, hayır bu kafi değildir, sizin servetiniz, milletin serveti sizin varlığınız milletin varlığıdır.

 BERÇ KERESTECİYAN- TÜRKER ( AFYON MİLLETVEKİLİ) Atatürk'ün büyük eseri bu milleti uykusundan uyandırdı. Bu milleti kurtardıktan sonra kendisi büyük bir rehber oldu, çiftlikler yaptı, ticaret gösterdi, rehber oldu. Bugün bize yaptığı, memlekete yaptığı hediye büyüklüğün büyüklüğüdür. Bunlar kendi ulvi kalbinin, kendi ulvi maksadının eseridir. Binaenaleyh bundan dolayı bütün millet namına bendeniz de haddim olmayarak teşekkür ve tazimatlarımı arzederim. 


DURAK SAKARYA ( GÜMÜŞHANE MİLLETVEKİLİ ) Arkadaşlar, Atatürk'ü hepimiz ve bütün dünya bilir ki, yüksek bir şahsiyet olarak yaratılmıştır. Dünyada insanlar iki şeye haristir. Birincisi para, ikincisi de mansib, rutbe ve memuriyet. Atatürk bu gün servetini milletine verdi. Yalnız bu gün vermemiştir. Atatürk, milli mücadeleye atıldığı gün üniformasını da vermiştir. Bilhassa bunu hatırlatmak isterim. 

MECLİS BAŞKANI MUHİTTİN BAHA PARS ( ORDU MİLLETVEKİLİ):O, biz durdukça, millet durdukça başımızda dursun. O, şimdi Karadeniz'de, milletinin karşısında ( O GÜNLERDE ATATÜRK KARADENİZ GEZİSİNE ÇIKMIŞTIR VE TRABZONDADIR.)onların dertlerini dinleyerek, onların refah ve saadeti için, onların müstakbel refahları için lazım olan şeyleri duşünmekle meşgul. Ona şöyle hitab ederek sözüme nihayet vereceğim.

Gez, dolaş, her yerde, her kalbe nurunu saç
Gez, dolaş, milletinin bahtını aç, ufkunu aç

YAŞAR ÖZEY ( MANİSA MİLLETVEKİLİ ) : Büyük önderimizin ziraat sahasında dehasının tecellisi olan bu eserleri ve bu defa da gösterdikleri yüksek feragatleri önünde eğiliyorum. 

BENAL ARIMAN ( İZMİR MİLLETVEKİLİ ) Arkadaşlar, zaten Atatürk her şeyini, kalbini, ruhunu, düşüncesini, rahatını, gecesini, gündüzünü her şeyini bu millete hasretmis, vermiştir.

CEMAL HÜSNÜ TARAY (BOLU MİLLETVEKİLİ)Arkadaşlar, çorak yerlerde zengin vahalar yapan Atatürk bunları bugün milletine hediye etti. Esasen kendinin maddi, manevi hangi serveti vardır ki, millete hediye edilmemiş, olsun. Taksim edilen bir milletten, bütün dünyanın hürmet ettiği bir varlık vücuda getiren Atatürk, dehasını dahi millete, ta kendisini tanıdığımız günden beri feda etmiş değil midir? 

Çorak addedilen bir memleketten dünyanın hürmet ettiği bir millet yaparak dünya tarihine hediye eden Büyük Atatürk bugün de yine o memleketin muayyen bir sahasında, çoraklardan yaptığı feyizli yerleri de millete hediye ediyor. Hiç şüphesiz bununla kendisine has olan büyük dersleri bir defa daha tekrar etmekte, çorak yerlerden milletin kudreti ile neler yapılabileceğini ve Türk köylüsünün bu topraklardaki haklarının ne suretle yerine gelebileceğini göstermektedir. 

HALİL MENTEŞE ( İZMİR MİLLETVEKİLİ ) Ben böyle şefe nail olduğumdan dolayı milletimi bir kere daha bu kürsüden tebrik eder ve yüksek şahsiyetlerine karşı bi payan minnet ve tazimlerimi bir kere daha sunarım ve bununla mübahi olurum.

İSMAİL MEMED UĞUR (SIVAS MİLLETVEKİLİ) Biz
köylüler bahtiyar bir nesliz. Çünkü Atatürk'ün kurduğu büyük Cumhuriyet bizim üzerimize güneş gibi doğmuştur. Atatiirk bizi zalim ellerden kurtarmıştır. Hatta zalim padişahlardan, zalim mültezimlerden kurtarmıştır. Sabanını bırakıp, kapısını kilitleyip, çoluk çocuğunu aç bırakarak 8 - 10 sene askerliğe gitmekten kurtarmıştır.  Bugün Türk köylüsü yetimlikten, gariblikten, sahibsizlikten kurtuldu. Çünkü başımızda Atatürk'ümüz vardır.

Şunu da arzedeyim. Türk milletinin göz bebeği İsmet Inönü, 

Türk köylüsü binmeğe esek, at bulamazken sen bizi şimendifere bindirdin.

Şunu da sevinçle söylemek isterim ki, bu varlığın karşısında biz daha ne isteriz? Bize büyüklerimizin varlığı kafidir. 

ÖZETİN DE ÖZETİ OLARAK SUNDUĞUM BU KONUŞMALARDAN SONRA ANTALYA MİLLETVEKİLİ CEMAL TUNCA VE ARKADAŞLARI TBMM YE BİR TAKRİR SUNAR. 

ONU DA YAZARAK NOKTALIYORUM.

1 -Antalya mebusu Cemal Tunca ve arkadaşlarının Atatürk'ün çiftliklerini devlete ihda buyurmaları münasebetile Kamutayın samimi hislerinin ve teşekkürlerinin sunulmasına dair takriri

Yüksek Reisliğe

1 -Büyük kurtarıcımız Atatürk, memleketin zirai kalkınmasına bir yardım olmak üzere yıllardan beri bizzat uğraşarak yetiştirdikleri çiftlikleri ve içinde bulunan fabrika, hayvanat, alat ve sairenin kaffesini hükumetin ziraatin inkişaf ve tekamülü uğrundaki tedbirlerinin muvaffakiyetini kolaylaştırmak gayesile devlete ihda buyurduklarını şu anda öğrenmiş bulunuyoruz ve çok yüksek mana ihtiva eden bu lutuflarının Kamutayda uyandırdığı derin heyecanı birlikte yaşıyoruz.
2 -Kamutayın minnetle dolu samimi hislerinin ve derin teşekkürlerinin Ulu Halaskanmıza arzını Yiiksek Riyasetten rica ediyoruz.

BASKAN — Takriri reyinize arzediyorum.

Kabul edenler... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.

''Riyaset Meclisi Alinin şükranlarını Atatürk'e arzedecektir.''

RESİM:

13.06.1937 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi 


Sitedeki
Yazarın
Önceki YazıSonraki Yazı
Önceki YazıSonraki Yazı
( Atatürkün -hazineye Hediye Ettiği- Mal Varlığı başlıklı yazı Sami Bibero tarafından 18.08.2019 tarihinde sitemize eklenmiştir. Sitemizde yayınlanan eserlerin hukuki sorumluluğu , kullanılan materyaller ve yazının içeriği yazarlarına aittir.İzin alınmadan kaynak gösterilse bile sayfamızdaki eserler başka yerde yayınlanamaz. Eserlerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. )
 
Bu sayfadaki tüm yazı ve içerikler Sami Bibero sorumluluğundadır. Sami Bibero hakkında bilgi ve yazılarına ulaşabilirsiniz.
Yukarı/
© 2008-2016 Edebiyat Evi | Eserlerin tüm hakları ve sorumluluğu eser sahiplerine aittir.