Esmaül Hüsna

ESMA’ÜL HÜSNA

- İLK 33-


Bismillahir-Rahmanir-Rahim


ALLAH (c.c) (1)


A lemde yok senin, eşin benzerin

L ütf edip verdiğin, her şey eserin

L evh’ül Mahfuz’da dır, saklı esrarın

A llah’ın Resulü, son peygamberin

H ak’ka âşık kullar, bilir değerin.


ER-RAHMAN (2)


E vrenin sahibi, cenneti veren

R ahmetiyle bize, hayat bahşeden


R ahmandan başka yok, secde edilen

A ncak kendisinden, yardım istenen

H uzurda izinsiz, söz söylenmeyen

M ucize vahiyle , Kur’an öğreten

A llah’u Teala gaybı tek bilen

N efsine uyana gazap gönderen.


ER-RAHİM (3)


E zelden ebede, merhamet eder

R ahmetinden ümit kesilmeyendir


R abbimiz övgüye layık olandır

A ffı kabul edip, bağışlayandır

H arama düşerse, kulu affeder

İ badet eksikse, tam kabul eder

M üminlere karşı çok şefkatlidir.


EL-MELİK (4)


E senliği kutsal, El-Melikü’l Hakk

L ütf ve ihsan eden, hoş, güzel, ahlâk


M uhtaç olmayan zat, sen tek muhakkak

E manet vererek, ümmet diyen Hakk

L etafet, zerafet Melikü’l Emlak

İ ster verir alır, Ey Malik’ül Mülk

K ıyamet gününde, hükümran Melik.


EL-KUDDÜS (5)


E n mükemmel temiz, mübarek Kuddüs

L ütfuyla melekler ederler takdis


K utsal kıblemizdir, ilk Beytü’l Makdis

U lu vahy getiren, o Ruhu’ l Kudüs

D avetin üstüdür, Haziratü’l Kuds

D ağların içinde, Tuva mukaddes

Ü mmete her zaman, olur referans

S ığınan kurtulur, güzel havadis.


ES-SELAM (6)


E n kötü eylemden, uzak olandır

S übülü’s selâmla, hoşnut yücedir


S elâmün Aleyküm, parolasıdır

E min olan kullar, selamettedir

L ebbeyke Ya Allah, Darü’ s Selâmdır

A yıptan kusurdan, uzak noksandır

M ümini azaptan, salim kılandır.


EL-MÜMİN (7)


E min olun tek güç, Allah’ın gücü

L ede-l İktiza tek baş döndürücü


M ümine emniyet cesaret yüklü

Ü mitlerle dolu, rahmette öncü

M üşahhas olmayan, tek yaratıcı

İ manı tasdikler, ikrardır ölçü

N imetle donatır, doyar yeryüzü.


EL-MÜHEYMİN (8)


E crin Allah verir, şâhit, râkib O’

L ivechillah yazan, tasdik eden O’


M ükâfatı özel, tek,tam veren O’

Ü mmeti yardımsız, bırakmayan O’

H akkı mükâfâtı, eksiltmeyen O’

E mânet olunan, güvenilen O’

Y alnız tek koruyan, denetleyen O’

M üşâhade edip, gözetleyen O’

İ hlaslı kulluk yap, haberdardır O’

N e yaparsak bizleri, kontrol eden O’.

EL-AZİZ (9)


E y izzet, şerefin sahibi Aziz

L ütfun üstün olan biz kullar aciz 


A zizun Rahim'dir, Âlim ve Aziz 

Z üntikam, Muktedir mağlup edilmez

İ itaat et, emre, karşı gelinmez

Z aferler O'nundur, O hiç yenilmez.


EL-CEBBAR (10)


E lhamdülillah her şey boyun eğer

L â O’ndan en yüce sevgiye değer


C ebbar derde, şifa, dermanmış meğer

E y gönlü kırıklar, O tamir eder

B oyun eğmişlere, kerâmet çoktur

B oşuna uğraşma, boş dönen yoktur

A llah eksik, zayıf yanı tamamlar

R abbin sabredene, gönlü çok boldur.


EL-MÜTEKEBBİR (11)


E stağfurullah’la, sanadır nağme

L afzatullah’ın tek en büyük nâme


M ütekebbirliğe, sen heveslenme

Ü st yapıp kibirden, sakın beslenme

T aslayıp büyüklük, Hakk’tan fişlenme

E lbette muhtaçsın, kendin beğenme

K albini mühürler, sen kibirlenme

E mre karşı gelip, boşa eğlenme

B üyüklük taslayıp, sen böbürlenme

B ire bir eşleme, yok ikileme

İ nanan bir kul ol, yap güncelleme

R abbim der sonunda, gel cehenneme...!


EL-HÂLİK (12)


E n iyi bilendir, en ulu Allah

L ütfuyla başlanır, her iş Bismillah


H akkıyla yaratan, Elhamdülillah

 lemdir âlamet, O Sübhanallah

L afza-i Celâl’i, nur’dur Maşallah

İ sterse var eder, olur İnşallah

K usurlar arama, yeter İllallah...!


EL-BÂRİ (13)


E n güzel münâcât, yazsın şuarâ

L âle gül nûrunla, düşmesek nâra


B eşeri farklı farklı, yaratan Bâri

A llah ve Resulü, müşrikten âri

R ab’de ayıp, kusur, uzak ve bâri

İ nşallah dönersin, İslâm’a geri...!


EL-MUSAVVİR (14)


E n güzel şekilde, insan yarattık

L etaif-i sitte verip şekil yaptık


M ânevi yapını, sır tasvir ettik

U nutttuk gayeyi, putlara taptık

S eçtik suretini, aşkla donattık

A zalarınıza, beş parmak taktık

V arlığına suret, vasıflar verdik

V ücuda can verip, rûhu üfledik

İ kizleri gör ki farklı yarattık

R ahimlerde sizi, biçimlendirdik. 


EL-GAFFAR (15)


E lhamdülillah Rab, affedicidir 

L ütfeyler bağışlar, sonsuz olandır


G affar’dır günahı örten demektir 

A ffedip bağışlar Yüce Allah’tır

F azlını zikreden mağfiret bulur

F arzlara, emre uy faydası çoktur

A llak tek Yaradan, ilk yaratandır

R abbine tövbe et, Yüce Gaffar’dır.


EL-KAHHAR (16)


E lçileri ile galip gelecek 

Ladini, dinsizler helâk olacak 


K ahhar’dır yenilmez yenilmeyecek

A llah müminlere zafer verecek 

H ak yoldan sapanı, zelil kılacak

H addini aşanlar azap çekecek 

A ncak tövbe eden tek  kurtulacak 

R ızasıyla  fetih İslâm kazanacak.


EL-VEHHAB (17)


E y afiyet veren, en güzel sava

L â vahdet-i vücud, bir çeşit dâvâ


V ehhab’tır lütfu bol, bahşeder takvâ

E ğriltir yamultur, fasıka revâ

H astalara şifa, dertliye devâ

H amdolsun Allah’a, edilir duâ

Allah’ın her işi, hikmet muhtevâ

B ağışlar hibeyle, gel göster vefâ.


ER-REZZAK (18)


E l Esmâu’l Hüsnâ, herkes bilmeli

R ızk veren Allah’tır, dert etmemeli


R üyet’i kalp ile gözler görmeli

E vvela Allah’a boyun eğmeli

Z alimler zenginler, hırsı kesmeli

Z ulüm gören halka, candan vermeli

A llah’ın yolunda, infâk etmeli

K ıymetsiz bu dünya, bakıp görmeli...!


EL-FETTAH (19)


E y nefs Kur'an dinle, olmada düçar

L ütfu keremiyle olma hiç naçar


F ettah'tır bütün kapıları açar

E ngeller hiç kalmaz çiçekler açar

T abi fetihlerle kuşlarda uçar

T opraklar kırmızı güller gül açar

A llah'ın rahmeti hep nurlar saçar

H ak kullarına daim kucak açar.


EL-ÂLİM (20)


E fendimiz Allah, bunu böyle bil

L isanü’l Hak ile Kuran’ dır delil


A llah’tan kork artık, secdede eğil

L ütfuyla zikreder,her şey hal, kal, dil

İ limle yaratmış, Hak bahîl değil

M ümine yakışan, iman-ı kamil.


EL-GÂBID (21)


E y bütün işlerde en hızlı atak

L atifce ruhu alan Rabbimiz ancak


G abeda’l Meta’dır, yapar yığınak

A klını kullanmaz, darmadağınık

B ollukta, darlıkta, Rab tek dayanak

İ nançlı kullara, O’dur korunak

D önüşümüz O’na, yapalım infâk. 


EL BÂSIT (22)


E y yoku var eden, rızıklar yayan

L â demeden veren, elini açan


B ulutu dilerse alıp sevk eden

A llah’tır her şeyde tek üstün olan

S erip, genişleten O’dur döşeyen

I rmakla imtihan, sabır yağdıran

T alut’u gönderip, hükümdar kılan.


EL-HAFİD (23)


E y merhamet kanatlarını geren

L ütfundan bizlere şefkat emreden


H afıda alçaltıp yükselten aman

A lçakgönüllü ol emreder hemen

F akat yapma ana babaya isyan

I rak olmalıdır bundan müslüman

D ünyada cezanı verir ölmeden.


ER-RÂFİ (24)


E y şanı yücelten Sensin tek bâki

R efrefe bindirip yükselten Râfi


R afiâda sorar ameller hani

A llah üzerine yükseltir Tur’u

F erahlatır iman ilim ehlini

İ şte müminlere kerâmet tacı.


EL-MUİZZ (25)


E y güzel Allah’ım, izzetler veren!

L â eşin benzerin, güç ve kuvvetin


M ağlup edilmeyensin hiçbir zaman

U nutmayalım ki tek zelil kılan

İ zzet, şeref senin, Sen güçlü olan

Z âfer dolu hayat, bize yaşatan

Z âlimleri sefih, âciz bırakan.


EL-MÜZİLL (26)


E y alçaltıp düşüren zelil eden

L acerem Rab Sensin kalbe vehn atan 


M ümin eliyle kâfiri mahveden

Ü stünlük yereni kabul etmeyen

Z ayıf bırakarak acze düşüren

İ slamiyet için çölde yürüten

L ayık olanları galip getiren

L aci ve secdeye davet ettiren.


ES-SEMİ (27)


E n içteki sesi, duyan işiten

S emi’dir herşeyi en hızlı bilen


S enindir duana icabet eden

E n doğru olanı gaybını bilen

M üslüman olmalı isyan etmeyen

İ şittiğin an ol itaat eden.


EL-BASİR (28)


E n uzman görüşe, sahip olandır

L ütfundan görmeyi nasip edendir


B asiretsiz insan, puta tapandır

A llah’sa herşeyi gören, bilendir

S ıkı bağlan tek yol Kur’an, Sünnettir

İ drak edip her şeyi kuşatandır

R abbimiz göz için sınır çizmiştir.


EL-HAKEM (29)


Ey hüküm veren, yegane hakim

L ütfettiğin hüküm, izzetülikram


H ükmü hemen icra edilen Hakem

A llah ve Peygamber yolu en sağlam

K imse bozamaz hükümler tamam

E mrinle Peygamber gelir vesselam

M üracaat sana her zaman Rabbim.


EL-ADL (30)


E y hak ve adaletle hüküm veren

L ütfedip herşeyi yerinde yapan


A dl’dır her yaptığı hak doğru olan

D oğru ölçülü biçimde yaratan

L etafet sahibi asla zâlim olmayan.


EL-LÂTİF (31)


E n ince işleri, en ince bilen

L etâfet sahibi, kulunu öven


L âtif’tir kendisi, O görülmeyen

A ncak Rab’dır bize, yağmur indiren

T üm kullarını da, imtihan eden

İ hlaslı, ihsanlı kula lütfeden

F azlasını veren, rızkı kesmeyen.


EL-HABİR (32)


E n gizli olanın, kühnüne vakıf

L ütfunda gizlidir, kuldan tasarruf


H erşey de güç yeten, tek mutasarrıf

A lemi terbiye eden muttasıf

B eşerin kudreti, karşında zayıf

İ nsan başıboştur, yanlış bu atıf

R abb-ül Âlemine ters düşmen tuhaf.


EL-HALİM (33)


E y suçluya ceza hemen vermeyen

L ût kavmine bile, mühlet tanıyan


H iç bir şeye de ihtiyaç duymayan

A llah çok Hâlim’dir , çok bağışlayan

L âtif’tir öyle ki , üzülme diyen

İ syan etse de kul, tövbe bekleyen

M erhamet, şefkatle sarıp koruyan.


Elhamdülillâhi rabbi'l alemin.


Lütfiye Çanacık

19 Ocak 2021

Sitedeki
Yazarın
Önceki YazıSonraki Yazı
Önceki YazıSonraki Yazı
( Esmaül Hüsna başlıklı yazı Lütfiye tarafından 19.01.2021 tarihinde sitemize eklenmiştir. Sitemizde yayınlanan eserlerin hukuki sorumluluğu , kullanılan materyaller ve yazının içeriği yazarlarına aittir.İzin alınmadan kaynak gösterilse bile sayfamızdaki eserler başka yerde yayınlanamaz. Eserlerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. )