Esmaül Hüsna

ESMA’ÜL HÜSNA
-Üçüncü 33-

Bismillahir-Rahmanir-Rahim 

EL-VAHİD (67)

E had, Vahid, birdir, söyle O tektir
L afz-ı Allah Hak’tır, başka yol yoktur

V ahid-i Hakiki Allah gerçektir
A llah çizmiş yolu tek hakikattir
H aydi durma söyle Allah Ehad’tır
İ nancı olmayan küçülecektir
D ine sövenleri çökertecektir.

ES-SAMED (68)

E şsizdir, noksansız, gayrine ah yok
S amed'tir biricik, başka ilah yok

S addakna, Amenna, öncesi yok
A llah'u Alem'de, sonrası yok
M abud-u Zülcelâl O'ndan üste yok
E hl-i şirkten olma O'ndan beri yok
D ünyevi, uhrevi merhameti çok.

EL-KADİR (69)

E s-sâlah es-sâlah, ezan çağrıdır
L ütfedipte gelin, namaz vaktidir

K adir'dir herşeyin üstüne gider
A zap verir alt üst helâk eder
D ileyip isterse hayat bahşeder
İ nsanı diriltip ne güzel eder
R abb-ül Alemin'dir ister affeder. 

EL-MUKTEDİR (70)

E y Süphanımız her şeyden haberdar
L i-eclillah kula hakkın lütfeder

M uktedir, her işi yapar alt eder
U lular ulusu yoğu var eder
K udret kuvvetiyle sıkar dar eder
T akva sahiplerin, Âlim bilendir
E ngel, yasak yoktur, varlık O'nundur
D ünya hayatı ki bir su gibidir
İ ktidar sahibi pek çok muktedir
R uku, secdeye var merhametlidir.

EL-MUKADDİM (71)

E y var ve yok eden, yakın kılan O
L ütf-u ilâhî'dir, lütf sahibi O

M ukaddim isterse öne alır O
U lüvvicenâbtır, tek yaradan O
K ulunu her şeye üstün kılan O
A llah kelamı en üstün söz O
D aima sorguya, çekilmeyen O
İ timat et güven, gücü yeten O
M ukaddim isterse, tek yücelten O. 

EL-MUAHHİR (72)

E n sevdiklerini O yakın eder
L âdini alçaltıp hor hakir eder

M uahhir, en yakın secde halidir
U nutma duayı kabul edendir
A llah'ım affeder bağışlayandır
H aklıyı haksızı iyi bilendir
H er Elhamdülillah bir sadakadır
İ man et yeter ki çok çok yakındır 
R abbim ister ise sona koyandır.

EL-EVVEL (73)

E n önce olandır, öncesi yoktur
L ütfu keremiyle rahmeti çoktur

E vveldir, ahirdir, O münezzehtir
V e her zaman tek O var olacaktır
V e O sondur, O'ndan başka son yoktur
E vet herşey O'nda son bulacaktır
L ütfuyla öldürüp diriltecektir.

EL-AHİR (74)

E y iman edenler! Allah sonsuzdur
L â şüphe etmeyin, Allah işitendir

A hir, Zatın, Batın, Allah bilendir
H ak, batıl ayıran, yüce Kur'an'dır
İ man et, perçemin, bil elindedir
R ab kendinden başka şey kalmayandır.

EZ-ZAHİR (75)

E vveldir, Ahir'dir, Zahir, Bâtın'dır
Z ahir'dir, çok yüce galip olandır

Z aferler vererek, yardım edendir
A lemler yaradan, tek yaratandır
H er şeyin şerrinden sığınılandır
İ ndiren Kur'an'ı yüce Allah'tır
R ab affeden, bağışlayandır.

EL-BATIN (76)

E vet bilin ki, O ilk yaratan
L â şüphe etmeyin tekrar dirilten

B âtın'dır künhü kavranılmayan
A llah'ı Resulü hiç yalanlanmayan
T arihte var mı hiç helâk olmayan?
I srarla, inkârla zaman harcayan
N efs olmuş ölümü hiç düşünmeyen.

EL-VALİ (77)

E y kâinatın tek hakimi olan
L â havle O'dur her şeyi yöneten

V arlıkları bütün idare eden
A llah Teala'dır yoluna koyan
L ütfu ihsanıyla rengine boyan
İ nşallah İslâmla uyansın insan.

EL-MÜTEALİ (78)

E n yüce en üstün Sensin O Ulu
L â teşbih lâ temsil diyor ki kulu

M üteâli O'dur yüce ve ulu
Ü mit var olmalı elbette kulu
T adili erkanla namaz tutkulu
E mirlere uyup kılar coşkulu
A llah'ı zikreder diller arzulu
L â vesvese, evham yok kuruntulu
İ nançlı kulların çok tevazulu.

EL-BERR (79)

E y hidayetiyle gönlümde yeri
L â şerike lek, senden başka biri

B err'dir kaplamıştır lütfun her yeri
E brarlar muhakkak cennettir yeri
R abbimin tutalım her bir emrini
R ab'den uzak olma, gel yaklaş beri.

ET-TEVVAB (80)

E min ol, iman et, çok övenleri
T evvab kabul eder, tüm tövbeleri

T amam, itaat et, uy emirlere
E mrine uyunca, dolar kalpleri
V e sil kalbinden kötülükleri
Ve mümin ol, yap gör iyilikleri
A llah bağışlayan açar kalpleri
B ak gör Hakk'a doğru yönelişleri. 

EL-MÜNTEKİM (81)

E mre uymayanı, cezalandırır
L ayık kul olursak, mükâfat verir

M ühlet verir amma intikam alır
Ü mit kesenlerin hepsi aldanır
N ice kavim helâk ibret alınır
T oplumun bir kısmı vahyi yalanlar
E lbette suçluyla, suçsuz ayırır
K im yalanlamışsa sonu bellidir
İ bretle incele nice örnekler
M ümin olan kullar itaat eder.

EL-AFUVV (82)

E y Sen Affedensin, seven affeder
L ütfundan bizlere şefkat emreder

A fuvv'dur tövbe et, yalvar bağışlar
F aydalı olanlar şerri def eder
U nutma O'nu ki şânı yücedir
V e tüm günahları afla silendir
V e çok merhametli en sevilendir.

ER-RAUF (83)

E y güzel Allah'ım başka ilah yok
R auf'sun şefkatin rahmetin pek çok

R auf'dur bizlere düşkün hem de çok
A melleri zayi etmez apaçık
U mar inkâr eden geri dönsün çok
F azlasını veren sistem inan yok.

EL-MALİK'ÜL MÜLK (84)

E y Malik'ül Mülk'sün diler yüceltir
L azım geldiğinde diler alçaltır

M ülkünde kimsenin ortağı yoktur
A yrıca bu ismi kulda yasaktır
L ütfen boyun eğin O tek ilahtır
İ nkâr edenlere bu bir davettir
K ullarına son hak tanıyacaktır
Ü mmet şuuruyla toplayacaktır
L ütfedip boyun eğ kurtaracaktır

M ülk, izzet ve nimet O'na aittir
Ü stünde herşeyin tek O sahiptir
Lâ yok başka ilah tek saltanattır
K ulları dönerse, çok sevecektir.

ZÜ'L CELAL' İ VEL İKRAM (85)

Z ü'k Celâl'i vel ikram O' dur Mevla
Ü mmeti Muhammed hep O'ndan ola
L afzı Kur'an ile tüm kalpler dola
C ehalet gözü kör benizler sola
E babil kuşları mübarek ola
L â şerike leh ile artık gir yola
A llah ve Resulü gönül aşk dola
L âdini yollardan dur uzak kala
İ kram etmiyorsun hiç yetim kula
K ur'an ve Sünnetle doğru yol bula
R abbim razı olsun "OKU" adıyla
A hirette müjde sahibi ola
M ümin kullarıyla cenneti kula.

EL-MUKSİT (86)

E n üst seviyede adaleti var
L ütfu adaletş ayakta tutar

M ümin kullarına mükâfât verir
U nutmayalım ki O çok adildir
K ıyamet gününde tartı kurandır
S ize söylüyorum dönüş O'nadır
İ man etmeyene azaplar vardır 
T üm kullarınada adil davranır.

EL-CAMİ (87)

E n mükemmel O'dur zatı kendine
L ütfunda benzemez hiç kimse O'na

C ami'dir toplayan belli bir güne
A ndolsun ki toplar bil huzuruna
M ağfiret ve affı şefaatine
İ nan en büyük kurtuluş gününe.

EL-GANİY (88)

E y alçakgönüllü Sensin tek ilaç 
L ütfundan ayırıp etme hiç ihraç

G aniy'dir değildir bir şeye muhtaç 
A llah çok zengindir yok ki ihtiyaç 
N imetle donatır şükr etmez birkaç
İ man en güzeli köşk cennet ağaç
Y üz çevirme R ab'den kulluktur amaç.

EL-MUĞNİ (89)

E n çok kullarına yardım edendir 
L ütfuyla heryeri hep donatandır

M uğni'dir kulunu zengin kılandır
U nutma ki bu yol ilim ve Kur'an'dır
Ğ alada, kıtlıktan tek kurtarandır
Ne güzel İslâmla son bulacaktır 
İ nsanlar huzuruda tadacaktır. 

EL-MANİ (90)

E ngel olandır O, eğer dilerse 
L ütfedip kulları namaza dursa

M ani'dir engeller her ne isterse
A llah için kulu candan severse
N e isterse verir emre uyarsa
İ man sözde değil özde olursa.

ED-DAR (91)

E n kötü eylemden zarar dokunmaz 
D ar'dır zararına engel olunmaz 

Din dili Arapça, ondan kaçılmaz
A llah'a hamd şükrden geri kalınmaz 
R ab izin vermezse, ceza verilmez.

EN-NAFİ (92)

E y iman edenler fayda O verir
N eden inkâr edip kendini gerer

N âfi'dir kuluna kulla yaklaşır
A llah'ı yok sayarsa uzaklaşır
F arzlarına uy ki iman ferahlatır
İ tikad düzelir Mevla'yı anlar.

EN-NUR (93)

E y Rab rahmetinin kapıların aç
N ur üstüne nur ver, alemler muhtaç 

N urun nur nârın nur, her zerreye saç 
Ulular Ulusu, İslâm ihtiyaç 
R abbim çıkar bizi zulmetten nura.

EL-HADİ (94)

E mrine uyana, hidayet eder
L ütfundan dilerse, hidayet eder

H ak'kı arayana hidayet eder
A llah'a hamd olsun, hidayet eder
D oğru yola koyar, hidayet eder
İ nkâr, yalancıya hidayet etmez.

EL-BEDİ (95)

E şsiz ve benzersiz, Rab'dır kurtaran 
L ütfuyla her şeyi yoktan var kılan 

B edi, yaratmaya ilktir başlayan 
E n büyük şahittir tek hamdedilen
D ilediği şeye "ol" der olduran
İ nsana kullanma tektir yaratan.

EL-BAKİ (96)

E y varlığı sonsuz sona ermeyen
L ütfu ölümsüz Hüve'l Baki kalan

B aki'dir sonu yok, ebedi olan
A llah sevgisidir kalplere dolan
K ur'an Sünnet sarıl seni kurtaran
İslâm davasına sahip çık aman.

EL-VARİS (97)

E n hayırlısıdır, Hayru'l Varisin
L ütfun var herşeyde, Senin eserin 

V e emanetçiyiz, düşünün derin
A maç sefa değil, zekatı verin
R ab'den gayrısından uzakta durun
İ lk ve Son olandır, farkına varın 
S efayı bırakıp, Firdevse girin.

ER-RAŞİD (98)

E n sevdiklerini olgunlaştırır 
R aşid'tir gösterir ve ulaştırır

R üşdle doğru yanlıştan O ayrıştırır
A llah doğru yolu da göstermiştir 
Ş ayet dönenlerin mutlu kılmıştır 
İ syan etse de kul hakkın vermiştir 
Din dili Arapça vahyle gelmiştir.

ES-SABUR (99)

E n hayırlı binek, bil ki sabırdır 
S abur'dur sabırla hep fırsat verir

S abırla kurtulmayı beklemektir 
A llah sabredenlerle beraberdir
B eklemekte Allah'a ibadettir 
U tanma duygusu, haya ziynettir
R abbin emrine uy, takva, şereftir.

Allah'a hamd olsun.

Lütfiye Çanacık
21 Ocak 2021
Sitedeki
Yazarın
Önceki YazıSonraki Yazı
Önceki YazıSonraki Yazı
( Esmaül Hüsna başlıklı yazı Lütfiye tarafından 21.01.2021 tarihinde sitemize eklenmiştir. Sitemizde yayınlanan eserlerin hukuki sorumluluğu , kullanılan materyaller ve yazının içeriği yazarlarına aittir.İzin alınmadan kaynak gösterilse bile sayfamızdaki eserler başka yerde yayınlanamaz. Eserlerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. )