Mustafa Kemal'in Bir Oy Farkla Başkan Seçilmesi Ve Bir Başka 23 Nisan
MUSTAFA  KEMAL'İN  BİR  OY  FARKLA BAŞKAN  SEÇİLMESİ  VE  BİR  BAŞKA  23  NİSAN  ÖYKÜSÜ


Önce  herkesin  bildiği,  daha  doğrusu  bİldiklerini  zannetikleri  23  Nisandan  yani  23  Nisan  1920 den  başlayalım.

O  gün  bilindiği  gibi  Ankara'da  TBMM  açıldı. Meclisin  İlk  ve  son  kez  olarak  kurbanlar  kesilerek,  dualarla  ve  tekbirlerle  açıldığını,  23  Nisan  1920den  sonra  bir  daha  böyle  bir yasama  yılı  başlangıcına  şahit  olunmadığını  da hepimiz  biliyoruz. 

Ertesi  gün yani 24  Nisanda  ise  TBMM  nin  başkanı  seçilecekti.  Seçilecek  başkan  bu  günkü  anlamıyla  hem  meclis  başkanı,  hem  başbakan  hem  de  cumhurbaşkanı  yetkilerine  sahip  olacaktı.

Buraya  kadarını  herkes  biliyor.

Bundan  sonrasında  Mustafa  Kemal'in  meclisin  başkanı  seçildiğini  de   bilmeyen  yok.  Ancak  Mustafa  Kemal  kaç  milletvekilinin  evet  oyu  ile   meclis  başkanı  seçilmişti  acaba?  İşte  bunu  neredeyse  hiç  birimiz  bilmiyoruz.  

O  zaman  gelin  24 Nisan 1920  tarihine  gidip  o  günün  meclis  tutanaklarından  öğrenelim  durumu:

BAHA BEY (Geçici Kâtip Üye): Efendim, Reis ve Reis vekilleri bugün seçiliyor. Kâtip ve idare memurları yarına kalsın, diyorlar. (pekâlâ, muvafık, sesleri) Bir önerge daha var.

Çorum  Milletvekili  Fuat  Bey  ve  13  arkadaşının  meclise  sunduğu  önerge  okunur.  O  önergede  şöyle  denilmektedir:

TBMM Başkanlığına

Meclisimiz yürütme yetkisine de sahip olması sebebiyle, yasama meclislerinden fazla olarak bir de İkinci Reis seçilmesi muvafık olmakla seçime başlamadan önce durumun derhal oya konulmasını teklif eyleriz

Çorum Mebusu Fuat ve 13 arkadaşı
 
ŞERİF BEY (En yaşlı  milletvekili  olduğu  için Geçici Meclis Başkanı): Reye koyuyoruz. Kabul edenler ellerini kaldırsın. (gürültüler)

FUAT BEY (Çorum): Efendim, müsaade buyurunuz arz edeyim. Şimdi öteden beri kuvvetler ayrılığının timsali olan Mebusan Meclisinde bir reis vardı. Sonra ne vardır? İki reis vekili vardı. Şimdi biz diyoruz ki mademki Meclisimiz aynı zamanda yürütme yetkisine de sahiptir. Önce bir reis bir de ikinci reis seçelim. Ondan sonra da iki reis vekili seçelim. (münasip, sesleri)

ŞERİF BEY: Kabul olundu.

FEYYAZ ALİ BEY (Yozgat): İki reis seçeceğiz.

MUHİTTİN BAHA BEY (Geçici Kâtip Üye): İsimleri bir kâğıda yazacağız ve ad okuyarak iki reis seçeceğiz. Birinci reis ile ikinci reisin aynı kâğıda yazılmasını teklif buyuruyorlar. (dördünü bir kâğıda yazalım, sesleri)

HULUSİ BEY (Karahisar): Dördü bir kâğıda yazılsın daha iyi. Reis vekilleri ile beraber bir çırpıda çıkarırız.

(Millet  vekilleri  pusulalara dört  isim  yazdı.  Ad okunarak oy pusulaları toplandı. Ara verildi. Oylamadan sonra, oy pusulaları sayıldı ve sonuçlar tutanağa yazıldı.)

MUHİTTİN BAHA BEY (Geçici Kâtip Üye): Toplam120 üye oy kullandı. Ankara Mebusu Mustafa Kemal Paşa Hazretleri 110 oy ile Meclis Reisi (alkışlar), Erzurum Mebusu Celalettin Arif Beyefendi 109 oy ile Meclis İkinci Başkanı (alkışlar), Çelebi Abdülhalim Efendi Hazretleri 91 oy ile Birinci Reis Vekili seçilmişlerdir. (Alkışlar) Diğer adaylar seçilme için lazım olan 61 oyu alamamışlardır. Diğer Reis Vekili için yeniden seçim yapılacaktır. (yarına kalsın, sesleri) (Yeni Reisimizin makamına çıkmasını isteriz, sesleri)

(Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk Başkanı Mustafa Kemal Paşa sürekli ve şiddetli alkışlar arasında makamına çıktı  ve  şu  konuşmayı  yaptı:)

MUSTAFA KEMAL PAŞA- (Meclis Başkanı): Muhterem efendiler!

 Milletin geleceğini doğrudan üzerine alarak, Hilafet Makamının ve Saltanatın içine düştüğü esaretten kurtarmak ve Memleketin bütünlüğü ve selâmeti uğrunda her fedakârlığı büyük bir azim ile yerine getirmeye karar vermiş olan Yüce Meclisinizin Riyasetine seçmek suretiyle hakkımda gösterdiğiniz itimat ve teveccühe teşekkür ediyorum. (estağfurullah sesleri) Hayatımın bütün safhalarında olduğu gibi son zamanların buhranları ve felâketleri arasında da bir dakika geçmemiştir ki her türlü huzur ve istirahatımı, her türlü şahsi duygularımı Milletin selâmetine ve saadetine feda etmekten zevk almayayım. (yaşa, sesleri ve alkışlar) Gerek askeri hayatımın ve gerek siyasi hayatımın bütün dönemlerini işgal eden mücadelelerimde daima hareket tarzım, milli iradeye dayanarak Milletin ve Vatanın muhtaç olduğu gayelere yürümek olmuştur. Bugün Muhterem Heyetinizde tecelli etmiş olan milli itimadı, müştereken giriştiğimiz mukaddes mücadelenin ait olduğu gayeleri meydana getirmek için Milletin verdiği bir dayanak olarak telâkki ediyorum. Bu milli birliğin bana yüklediği mesuliyet, biliyorum ve hepiniz de bilirsiniz ki pek ağırdır. Bu ağır milli mesuliyetin altından ancak Muhterem Heyetinizin yardımı ile daima ve daima hak yolundaki mücadelemizde, Allah'ın yardımını da ümit ederek çalışacağım. İnşallah Cihan Padişahı Efendimiz Hazretlerinin sıhhat ve afiyetle ve her türlü yabancı baskısından kurtulmuş olarak tahtı hümayunlarında daim kalması için dua eylerim. (şiddetli alkışlar )

Daha  da anlaşılır  olması  için  açıklayayım.

Oturuma  katılan  120  Milletvekilinin  her  biri  kendilerine  verilen  bir  tane  pusulaya  dört  isim  birden  yazıyorlar. Bu  isimler  içinde en  fazla  oyu  alan  Meclis Başkanı  olacak, ondan sonraki  en  fazla  oy  alan,  meclisin  ikinci  başkanı  olacak,  meclis  ikinci  başkanından  sonra  en  fazla  oyu  olan  iki  kişi  de  meclis  başkan  vekili  olacak...

Bu  isimlerden  AnkaraMebusu (  Milletvekili )  Mustafa  Kemal'in  adını  yazan  Milletvekili  sayısı 110.  Son  Osmanlı  Meclis-i  Mebusan  başkanı  olup Meclis-i  Mebusanın  kapatılması  üzerine  Ankara'ya  gelip  Milli  Mücadeleye  katılan ve  Erzurum  Milletvekili  olan  Celalettin  Arif  Bey 109  oy  alıyorlar. Mustafa  Kemal  sadece  bir  oy  farkla  TBMM  Başkanı  ve  dolayısıyla  yeni  kurulan  hükumetin  başkanı  oluyor. 

Daha  da  açacak  olursak  Milli  İrade  sadece  1 oy  farkla  tecelli  etmiş  oluyor.  Umarım  anlayan  anlamıştır.  

Gelelim  ikinci  23  Nisan'a...


Türk  ordusu 1950  yılında başlayan  bir  savaşın  içindedir.  Bu  savaşın  adı  kısaca  Kore  Savaşıdır.

1951  Senesinin  22  Nisanını  23  Nisana  bağlayan  gece 9. Türk  bölüğü  kuşatılmıştır. Çember içinde kalan topçu ileri gözetleyicisi Üsteğmen Mehmet Gönenç, telsizinden şu mesajı verir:

“Düşman, bulunduğumuz tepeyi işgal etti, çok şehit verdik. Koordinatları veriyorum, bataryalar ateş etsin!” 

Daha  sonra  koordinatları  veriyor.

Alay topçu irtibat subayı telsizle şu yanıtı verdi:

”Verdiğin koordinatlar senin bulunduğun yerdir”. 

Topçu Üsteğmen Gönenç’in verdiği karşılık şudur:

“Evet biz düşmana esir olmak istemiyoruz. Bizi onlara teslim etmeyin!” 

Ve telsizin sesi kesildi. Komuta heyeti durum muhakemesini yapıp teğmenin vasiyetini yerine getirdi. Tümenin bütün topçu taburları bildirilen koordinatlara ateş ettiler. O gece beş subay, üç astsubay, 58 er şehit düştü.
Üsteğmen Gönenç ile birlikte yan yana beş er de şehitler arasındaydı. 
Prof. Dr. Cengiz KUDAY

Bu  anektodları  niçin  mi   yazdım?

Bir bayan...Bizim dünyamızdan yani şair ve yazar olarak piyasada arz-ı endam eden takımından ama en azından benden farklı olarak kitapları olan bir bayan demişti ki:

Başkanlık sistemine halk evet derse ki demeyecek ( Halk bu oyunu yutmuyor)
Almanya Hollanda Fransa Yunanistan Jetleri hatırımızı soracak.
Tıpkı 19 Mayıs 1919 öncesinde olduğu gibi
Tıpkı Libya'da olduğu gibi
Tıpkı Irak'ta olduğu gibi
Tıpkı Mısır'da olduğu gibi
Tıpkı Yugoslavya da olduğu gibi
Tıpkı Suriye'de şu an olduğu gibi
Fakat bizim arkamızda bir Rusya olmayacak.

O  bayan  bu  gün  ne  diyor  bilemiyorum.  Ancak  o  kafada  olan  insanlar  şunu  anlamalı  artık.

1-Millet  iradesi  denen  şey  istesek  de  istemesek de,  beğensek  de  beğenmesek  de  bazen  bir  oy  farkla  bile  tecelli  edebiliyor.
2- Bu  gün  17  Nisan...Çok  şükür  tepemizde  Almanya,  Fransa,  Hollanda, Yunanistan  uçakları  yok.  Anamızın  hatırını  sorma  niyetlerinden  vazgeçtiklerini  sanmıyorum  ama  şu  an  itibariyle  semalarımız  tertemiz.  Peki  bir  iki  gün  ya  da  bir  müddet  sonra  gelirlerse?

Hiç  kimsenin  şüphesi  olmasın.  Bizde  ne Mehmet  Gönenç'ler  tükenir,  ne de  Ömer Halisdemirler.  

Ne  demişti Binbaşı  Barış  Dedebağ:  ''  Bu  saatten  sonra  canını  düşünen soysuz  köpektir.''

3- Ortaya  çıkan  sonuç  asla  bir  zafer  değildir.  Bir  zafer  olmadığı  gibi  bir  hezimet  de  değildir  asla. 

Benim  kanaatim  bu  millet,  kaderi  üzerinde  söz  sahibi olanlara  çok  anlamlı  bir  mesaj  vermiştir.

Bu  günün  kazananına  ''  Dikkat  et, her  an  ayağın  kayabilir. Her  an  oturduğun koltuktan  indirebilirim  seni''  Mesajını  verirken  kaybedenine  ''  Artık  şu  kömür- makarna  ve  yeni  ilave  ettiğin  kahve-döner  muhabbetini  bırak. Millete  hakaret  ederek  onun  sevgisini  kazanamazsın.  Öte  taraftan  her şey  bitmiş  gibi  karamsarlığa  da  kapılma.  2019 a  çok  daha  iyi  hazırlanırsan bu sefer  ibre  senden  yana  dönebilir''  demiştir.

1.5  Milyon  çalıntı  oy  iddiasıyla  ilgili  de  bir  iki  kelam  edip  noktalayayım.

Biliyor  musunuz?  Dün ülkemizde  sadece 33 Büyük Şehir  Belediyesi  olan  il  seçime  girmiş  olsaydı  çıkan  sonuç  bu  günkünün  tam  tersi olacaktı.  

Ben şayet  hırsızlık  yapacak  olsam  daldığım  bir  evde  para  ve  ziynet  eşyaları ya  da  yükte  hafif  pahada  ağır eşyalar  dururken  çamaşır  makinesini  sırtlamazdım.  Dahası  eğer ben  hırsızlık  yapmaya  kalksaydım  beş  lira  kazanayım  derken  dört  lira  kaybetmezdim  asla...

33 Büyük şehrin  17 sinde  seçimi  kaybetmezdim  eğer  ben  hırsızlık  yapmış  olsaydım.  O  bakımdan  her  yenilgiden  sonra  ''Yaktın  bizi  hakem''  Diye  mızıltı yapmak  yerine  ''  Önümüzdeki  maçlara  bakacağız  artık.  Daha  iyi hazırlanıp  önümüzdeki  maçları  alacağız'' demek ve  gerçekten  de  bunun için  canla  başla  çalışmak zannımca  daha  mantıklı  bir  tutum  olacaktır. 

Selam ,  saygı  ve sevgilerimle...

RESİMLER:

1- 23  Nisan  1920  TBMM  Dualarla  açılıyor.
2- Osmanlı  Meclis-i Mebusanın  son  başkanı,  TBMM  nin  ilk   2.  Başkanı  Erzurum  Milletvekili  Celalettin  Arif  Bey.
3-  Kore  Şehidi  Üsteğmen  Mehmet  Gönenç
4- Mehmet Gönenç  Bandırmalı bir  kahramanımız olduğu  için onun  adı  verilen  Bandırma  Şehit  Mehmet Gönenç  Anadolu  Lisesi.

Sitedeki
Yazarın
Önceki YazıSonraki Yazı
Önceki YazıSonraki Yazı
( Mustafa Kemal'in Bir Oy Farkla Başkan Seçilmesi Ve Bir Başka 23 Nisan başlıklı yazı Sami Biber tarafından 17.04.2017 tarihinde sitemize eklenmiştir. Sitemizde yayınlanan eserlerin hukuki sorumluluğu , kullanılan materyaller ve yazının içeriği yazarlarına aittir.İzin alınmadan kaynak gösterilse bile sayfamızdaki eserler başka yerde yayınlanamaz. Eserlerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. )
 
Bu sayfadaki tüm yazı ve içerikler Sami Biber sorumluluğundadır. Sami Biber hakkında bilgi ve yazılarına ulaşabilirsiniz.
Yukarı/
© 2008-2022 Edebiyat Evi | Eserlerin tüm hakları ve sorumluluğu eser sahiplerine aittir.