Kitap Hakkında
Hamd-ü senâ ve övgülerin en güzeli, ezelde ve
ebedde var olan lütfu ile kâinatı ve bizleri yaratan, ya-
rattığı insanı eşrefi mahlûk kılan ve sayısız nimetle-
riyle rızıklandıran ve rahmetiyle âlemleri kuşatıp biz-
lere dosdoğru yolunu gösteren ALLAH’a (c.c) mah-
sustur...
Salât-u Selâm, âlemlerin Rabbi Allah (c.c) tarafın-
dan seçilip, rahmet olarak gönderilen Hz. Muham-
med’e (s.a.v) ve O’nun Ehl-i Beyt’ine ve ashabın üze-
rine olsun.
Dua etmeye muhtaç kul olarak, şiir kitabıma dua
ile başlamak istiyorum.
Ya Rabbil Âlemin,
Affetmediğin hiçbir günahımızı, kaldırmadığın
hiçbir sıkıntımızı bırakma.
Allah’ım hayatın ve ölümün fitnesinden, Senin ra-
zı olmadığın her türlü bozuk amelleri işlemekten Sana
sığınırız. Niyetlendiğimiz salih amelleri işleyip ta-
mamlamayı, bu vesile ile Senin rızanı kazanmayı biz
lere nasip eyle.
Amin!..
Buradan yola çıkarak ALLAH’ın (cc) inayeti ve
nusreti ile satırlara döküp kitap haline getirdiğim şiir-
lerimin edebiyat dünyasına, İslâm âlemine ve tüm in-
sanlığa bereketli ve feyz dolu olmasını Cenab-ı AL-
LAH’tan (cc) niyaz ederim.
Tevfik ALLAH’tan (c.c), gayret bizden.
Selâm ve dua ile...
Yüksel Güney Şair Yazar
https://www.kitapyurdu.com/kitap/dost-eli/616340.html&manufacturer_id=191883
Dos Eli

EdebiyatEvi.Com | Edebiyat ve Kültür Platformu

EdebiyatEvi.Com | Edebiyat ve Kültür Platformu

EdebiyatEvi.Com | Edebiyat ve Kültür Platformu